TERMENI DE GARANȚIE A COMERȚULUI PE INTERNET WWW.SOMNLINISTIT.RO
Data intrării în vigoare: 15 octombrie 2021

1. OBIECTUL CONDIȚIILOR

Condițiile de garanție sunt în conformitate cu O.G. 21/1992, Legea 449/2003 și O.G. 174/2008. La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului defect cu elementele de identificare intacte (număr lot), împreună cu accesoriile aferente și copiile de pe factură. În cazul în care produsele ajung neînsoțite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluționa garanția. Aceste condiții nu conțin o ajustare a achiziționării bunurilor în sine în magazinul online, deoarece ajustarea achiziției face obiectul unor condiții comerciale separate.

2. DEFINIȚIA TERMENILOR

2.1 Termenii cu majuscule din acești Termeni au următoarele semnificații:
Magazin online” înseamnă un magazin online disponibil sub domeniul www.somnlinistit.ro
Contract de achiziție” înseamnă un contract de cumpărare reglementat de Condițiile comerciale și încheiat în mediul utilizatorului magazinului online între Cumpărător și Vânzător;
Cumpărător” înseamnă o persoană care încheie un Contract de cumpărare cu Vânzătorul;
Termeni și condiții” înseamnă condiții comerciale eficiente pentru achiziționarea de bunuri pe www.somnlinistit.ro disponibile pe domeniul www.somnlinistit.ro;
Condiții” înseamnă aceste condiții de garanție;
Vânzător” înseamnă compania Moravia Trade S.R.L., număr de ordine în Registrul Comertului J40/4940/2000, cod unic de înregistrare fiscală RO13049146, sediu social: Str. Costache Marinescu nr. 28, București, Sector 1, cod poștal 011286;
Consumator” înseamnă orice persoană care, în afara sferei activității sale comerciale sau în afara sferei exercitării independente a profesiei sale, încheie un Contract de cumpărare cu Vânzătorul sau se ocupă în alt mod de acesta;
Bunuri” înseamnă orice produs oferit de Vânzător în Magazinul online și care face obiectul unei achiziții în Contractul de cumpărare.

3. DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND DREPTURILE DE PERFORMANȚĂ DEFECTUOASE PENTRU CUMPĂRĂTOR ÎN POZIȚIA CONSUMATORULUI

3.1 Perioadă. Cumpărătorul este îndreptățit să exercite dreptul la un defect care apare în bunurile de consum în termen de 24 (în cuvinte: douăzeci și patru) de luni de la primire, cu excepția cazului în care se prevede altfel.
3.2 Limitarea dreptului de performanță defectuoasă. Dreptul cumpărătorului la performanță defectuoasă nu se aplică:
3.2.1 în cazul bunurilor vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care a fost convenit un preț mai mic,
3.2.2 pentru uzura Bunurilor cauzată de utilizarea sa normală,
3.2.3 în cazul Bunurilor uzate pentru un defect corespunzător gradului de utilizare sau uzură pe care Bunurile le-au avut la preluarea de către Cumpărător sau
3.2.4 dacă rezultă din natura Bunurilor.

4. CALITATE GARANTATĂ

4.1 Gamă. Vânzătorul oferă o garanție pentru calitatea Bunurilor livrate tuturor Cumpărătorilor în condițiile stabilite în aceste Condiții.
4.2 Perioada de garanție. Vânzătorul se angajează ca Bunurile să își păstreze proprietățile obișnuite pentru o perioadă de 24 (în cuvinte: douăzeci și patru) de luni de la primirea de către Cumpărător.
4.3 Excluderi. Garanția de calitate nu se aplică în special:
4.3.1 la consumabilele și bateriile care vin cu sau fac parte din Bunuri;
4.3.2 la utilizarea Bunurilor, inclusiv instalarea acestora, în conflict cu documentația furnizată, în special instrucțiunile de folosire sau cu încălcarea reglementărilor legale;
4.3.3 daunelor intenționate aduse bunurilor;
4.3.4 defectelor cauzate de forță majoră;
4.3.5 defectelor cauzate de evenimente externe;
4.3.6 uzurii Bunurilor cauzată de utilizarea lor normală;
4.3.7 defectelor Bunurilor care erau cunoscute de Cumpărător la momentul încheierii Contractului de cumpărare,
4.3.8 defectelor Bunurilor cauzate de lucruri care sunt utilizate împreună cu Bunurile.
4.4 Durata perioadei de garanție. Perioada de garanție nu este stabilită sau întreruptă de exercitarea dreptului în temeiul garanției de calitate, inclusiv timpul necesar pentru remedierea defectului.
4.5 Drepturile consumatorilor. Acest articol nu aduce atingere drepturilor consumatorilor.
4.6 Cesiunea dreptului. Cumpărătorul poate atribui în mod valid drepturile în conformitate cu garanția calității altei persoane numai cu acordul prealabil în scris al Vânzătorului.

5. DISPOZIȚII FINALE ȘI COMUNE

5.1 Lege aplicabilă. Având în vedere că Vânzătorul are domiciliul în România, atunci Termenii și condițiile vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile României.
5.2 Eficienţă. Acești Termeni și condiții vor intra în vigoare la data menționată la început. Condițiile intră în vigoare pentru Cumpărător în momentul încheierii contractului de cumpărare, atunci când aceste condiții fac parte integrantă din contractul de cumpărare.

Echipa Somnlinistit.ro