Scopul informării

Prezenta informare urmărește explicarea modului în care noi realizăm procesarea, inclusiv colectarea și stocarea, utilizăm, facem schimb de și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când utilizați produsele noastre, precum și site-ul nostru web www.somnlinistit.ro.

Societatea Moravia Trade S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră în mod legitim, legal și garantează protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care au fost colectate în cadrul activității de vânzare și promovare a produselor noastre.

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm, într-o manieră integrată și eficientă informațiile referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv în ceea ce privește datele pe care le procesăm, temeiul procesării, precum și drepturile dumneavoastră în legătură cu datele procesate.

Definirea unor termeni

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul”), următorii termeni se definesc astfel:

Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă:

Identificată – o persoană care se diferențiază într-un grup anume de persoane față de ceilalți membri ai grupului;

Identificabilă – acea persoană care poate fi identificată, fie direct, fie indirect, prin raportare la un identificator (element de identificare) de natură fizică, fiziologică, psihică, economică, culturală sau socială;

Exemple de date cu caracter personal: numele, prenumele, adresa, o adresă de e-mail, seria și/sau numărul cărții de identitate sau pașaport, date privind locația, numărul de înmatriculare al unei mașini, imaginile captate de camerele de supraveghere video, un IP, un cookie ID, etc.;

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune asupra datelor cu caracter personal (prin mijloace automate sau neautomate/manuale);

Exemple de operațiuni de prelucrare:  colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal;

Persoană vizată – persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;

(!)     datele cu caracter personal privesc numai persoanele fizice (persoanele vizate), nu și cele juridice, indiferent de modalitatea de prelucrare (automată sau manuală).

Consimțământ – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

(!)     nu poate fi considerat consimțământ valabil exprimat acela care presupune lipsa unei acțiuni /inacțiunea, astfel că un consimțământ „implicit” nu mai este valabil;

Operator – orice persoană fizică sau juridică, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

    Împuternicitul – orice persoană fizică sau juridică înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Terț – orice persoană fizică sau juridică, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, Operatorul ori Împuternicitul sau persoanele care, sub autoritatea directă a Operatorului sau a Împuternicitului, sunt autorizate să prelucreze date;

     1. Principii de protecție a datelor

Colectarea datelor personale se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime (prezentate la pct. 4)  Datele nu vor fi procesate către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;

Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate;

Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;

Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară, pe o perioadă de timp nelimitată.

Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;

Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.

     2. Datele personale

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana subiect).

Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legatură cu alte date) ce se referă la persoana subiect : nume, prenume, CNP, seria și nr. CI, data de naștere, adresa de domiciliu, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.

     3. Colectarea datelor personale

Datele pe care le colectăm pot include următoarele:

Numele și datele de contact (colectăm numele și prenumele dvs., adresa de e-mail, adresa de domiciliu, numărul de telefon și alte date de contact similare)

Colectăm parolele, indiciile pentru parole și informații de securitate similare folosite pentru autentificare și pentru accesarea contului.

Colectăm date despre dispozitivul dvs. și despre modul în care dvs. și dispozitivul interacționați cu produsele noastre.

Colectăm date despre caracteristicile pe care le utilizați, articolele pe care le achiziționați și paginile web pe care le vizitați.

Colectăm date despre dispozitivul și rețeaua pe care le utilizați pentru a vă conecta la produsele noastre. Acestea includ date despre sistemele de operare și aplicațiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs. De asemenea, includ adresa IP, setările regionale și setările de limbă.

     4. Scopul colectării datelor personale

Informarea clienților/cumpărătorilor privind situația Contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor și/sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și/sau serviciile achiziționate;

Cercetare de piață, urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului clientului/cumpărătorului.

De asemenea, Moravia Trade S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor companii partenere, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile mai sus menționate, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: compania de servicii IT care adminstrează site-ul, compania care oferă hosting, departamentului/firmei de contabilitate, furnizorilor  de programe/softuri necesare facturării, furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața bunurilor și serviciilor noastre, asiguratori.

Informațiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești, organele de control autorizat și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

      5. Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele doar atât cat este necesar pentru scopul mai sus menționat.

Vom păstra informațiile clientului pentru perioada în care contul său este activ, pentru oricare din scopurile menționate mai sus (pct. 4).

Accesul la datele personale este strict limitat personalului Moravia Trade S.R.L. și asociaților/companiilor partenere mai sus menționate, care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

Dacă utilizatorii nu doresc divulgarea datelor personale acestor companii, aceștia sunt rugați să contacteze DPO la adresa de email protectiadatelor@somnlinistit.ro

     6. Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise către DPO la adresa de email protectiadatelor@somnlinistit.ro

     7. Care sunt drepturile tale și cum pot fi exercitate

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiezi de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le ai:

  • Dreptul la informare (art. 13 și 14 din Regulament) – aveți dreptul să cunoașteți, chiar de la momentul la care se face colectarea datelor,  modul în care datele dumneavoastră urmează a fi utilizate, drepturile dumneavoastră cu privire la respectivele date, destinatarii acestora, etc.;
  • Dreptul de acces la date (art. 15 din Regulament) – aveți dreptul de a solicita și obține din partea Moravia Trade S.R.L., o confirmare cu privire la prelucrarea ori nu a datelor dumneavoastră cu caracter personal și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective și la alte informații utile care vă privesc;
  • Dreptul la ștergerea datelor (art. 17 din Regulament) – aveți dreptul de a solicita și obține din partea Moravia Trade S.R.L. ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate (cu excepția datelor prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, ori în scopuri statistice ori de arhivare, pentru îndeplinirea unei obligații legale ori pentru constatarea sau apărarea unui drept în fața instanțelor de judecată);
  • Dreptul la rectificarea datelor (art. 16 din Regulament) –  vă permite să obțineți, la cerere, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
  • Dreptul la restricționarea datelor (art. 18 din Regulament) –  acest drept poate fi exercitat, spre exemplu, pentru apărarea unui drept sau interes legitim în fața instanțelor competente, fiind un drept temporar. Acesta se referă, în principiu, la ipoteza în care s-a luat decizia ștergerii datelor dumneavoastră, însă, prin trimiterea unei solicitări exprese și motivate a dumneavoastră de a nu șterge datele, vom întrerupe, temporar, procesul de ștergere;
  • Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament) –  aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator;
  • Dreptul la opoziție (art. 21 din Regulament) – aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct;
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Precizăm faptul că Moravia Trade S.R.L. nu realizează astfel de profilări care sa fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoana vizată;
  • Dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

Îți poți exercita aceste drepturi foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de email protectiadatelor@somnlinistit.ro

Echipa Somnlinistit.ro